அவர்மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு,
கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது;

Shopping Basket